دفتر استعداد های درخشان دانشکده پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای اهداف و برنامه های این دانشگاه در جهت رشد و هدایت دانشجویان در زمینه های آموزشی و پژوهشی و نیز به منظور حفظ و ارتقای استعداد های برتر و افزایش میزان انگیزه و پویایی دانشجویان فعالیت دارد.

- سمت و سوق دادن فعالیت های دانشجویی در جهت :

-تلاش در جهت آشنایی کامل تمام دانشجویان با آیین نامه های استعدادهای درخشان به منظور کسب امتیازات اموزشی و پژوهشی قابل محاسبه 

- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

-تلاش جهت جلب همکاری دانشجویان در پروسه های انجام طرح های تحقیقاتی ، ترجمه کتاب ، آموزش در پژوهش ، ثبت اختراعات ، آموزش مجازی 

- شناسایی دانشجویان مستعدو علاقمند شرکت در المپیادهای دانشجویی

- ارتباط و همکاری موثر با EDC

 
لیست دانشجویان استعدادهای درخشان پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی

طبق بند « ی» آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی 
ویژه استعدادهای درخشان
بند « ی»-1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل 1 دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل 18.5 برای دوره کاردانی، حداقل معدل 18 برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاتر کسب معدل 17 یا بیشتر در آن سال تحصیلی
 

شرایط عضویت:

کلیه دانشجویان دانشگاه درصورت دارابودن شرایط عضویت در دفتراستعدادهای درخشان براساس آیین نامه های مربوطه (کلیه آیین نامه ها در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موجودمی باشد) به واحد آموزش دانشکده های تابعه یا دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نموده پس از محاسبه امتیازات و درصورت کسب امتیاز لازم به عضویت دفتر درآمده، همچنین کلیه اعضای قبلی دفتر نیز موظف به بروزرسانی اطلاعات خود می باشند.

برمبنای معدل نیمسال دوم 99-98 و نیمسال اول 1400-1399 

برمبنای معدل نیمسال دوم 98-97 و نیمسال اول 99-98 

برمبنای معدل نیمسال دوم 96-97و نیمسال اول 97-98

برمبنای معدل نیمسال دوم 95-96و نیمسال اول 96-97

 برمبنای معدل نیمسال دوم 95-94 و نیمسال اول 96-95

برمبنای معدل نیمسال دوم 94-93 و نیمسال اول 95-94

برمبنای معدل نیمسال دوم 93-92 و نیمسال اول 94-93

برمبنای معدل نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93-92

برمبنای معدل نیمسال دوم 91-90 و نیمسال اول 92-91

 

 

 

دانلود آیین نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی

لیست دانشجویان استعدادهای درخشان پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی

طبق بند « ی» آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی
ویژه استعدادهای درخشان
بند « ی»-1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل 1 دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل 18.5 برای دوره کاردانی، حداقل معدل 18 برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاتر کسب معدل 17 یا بیشتر در آن سال تحصیلی

 

برمبنای معدل نیمسال دوم 91-90 و نیمسال اول 92-91

ردیف رتبه رشته ورودی نام و نام خانوادگی معدل
1 اول
دندان پزشکی
87
بهار محمود خالصی
17.63
2 اول
پزشکی
88
ساناز کلاوری شال
17.51
3 اول
دندان پزشکی
88
علیرضا انصاری
17.22
4 دوم
دندان پزشکی
88
سارا مهری
17.17
5 اول
پزشکی
89
امین کنعانی
17.00
6 اول
دندان پزشکی
89
هانیه داداشی
18.20
7 دوم
دندان پزشکی
89
الهام ثابتی
17.43
8 سوم
دندان پزشکی
89
سیده سارا قاسمی
17.20
 9  اول دندان پزشکی
90
 عرفانه امینی
17.7
10
 دوم دندان پزشکی
 90  آیدا الماسی
17.41
 11  سوم دندان پزشکی
90
 سید علی سید منیر
17.005
 
 

برمبنای معدل نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93-92

ردیف رتبه رشته ورودی نام و نام خانوادگی معدل
1 اول
دندان پزشکی
87
بهار محمودخالصی
17.67
2 دوم
دندان پزشکی
87
سیده منیره موحدی امیری
17.43
3 سوم
دندان پزشکی
87
صنم صادقی راد
17.14
4 چهارم
دندان پزشکی
87
مطهره صابرطحان
17.04
5 اول
دندان پزشکی
88
نرگس کاکایی
17.54
6 اول
پزشکی
89
امین کنعانی
17.90
7 دوم
پزشکی
89
آرزو محمدی
17.24
8 اول
دندان پزشکی
89
هانیه داداشی
18.39
 9 دوم
دندان پزشکی
89
دلارا جهری شیجانی
17.31
10
سوم
دندان پزشکی
89
سید محمدعلی میرابوالقاسمی
17.20
 11 چهارم
دندان پزشکی
89
الهام ثابتی
17.06
12
 پنجم دندان پزشکی  89
 زینب فدایی جویباری
17.01
13
 اول دندان پزشکی  90
 آیدا الماسی
18.14
14
 دوم دندان پزشکی  90
 عرفانه امینی
17.98
15
 اول پزشکی
91
 نفیسه تنکابنی
17.03
16
 اول دندان پزشکی  91
 نسترن اعتمادی
17.60
 

لیست دانشجویان استعدادهای درخشان پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی

طبق بند « ی» آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی
ویژه استعدادهای درخشان
بند « ی»-1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل 1 دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل 18.5 برای دوره کاردانی، حداقل معدل 18 برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاتر کسب معدل 17 یا بیشتر در آن سال تحصیلی

 

برمبنای معدل نیمسال دوم 91-90 و نیمسال اول 92-91

ردیف رتبه رشته ورودی نام و نام خانوادگی معدل
1 اول
دندان پزشکی
87
بهار محمود خالصی
17.63
2 اول
پزشکی
88
ساناز کلاوری شال
17.51
3 اول
دندان پزشکی
88
علیرضا انصاری
17.22
4 دوم
دندان پزشکی
88
سارا مهری
17.17
5 اول
پزشکی
89
امین کنعانی
17.00
6 اول
دندان پزشکی
89
هانیه داداشی
18.20
7 دوم
دندان پزشکی
89
الهام ثابتی
17.43
8 سوم
دندان پزشکی
89
سیده سارا قاسمی
17.20
 9  اول دندان پزشکی
90
 عرفانه امینی
17.7
10
 دوم دندان پزشکی
 90  آیدا الماسی
17.41
 11  سوم دندان پزشکی
90
 سید علی سید منیر
17.005
 
 

برمبنای معدل نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93-92

ردیف رتبه رشته ورودی نام و نام خانوادگی معدل
1 اول
دندان پزشکی
87
بهار محمودخالصی
17.67
2 دوم
دندان پزشکی
87
سیده منیره موحدی امیری
17.43
3 سوم
دندان پزشکی
87
صنم صادقی راد
17.14
4 چهارم
دندان پزشکی
87
مطهره صابرطحان
17.04
5 اول
دندان پزشکی
88
نرگس کاکایی
17.54
6 اول
پزشکی
89
امین کنعانی
17.90
7 دوم
پزشکی
89
آرزو محمدی
17.24
8 اول
دندان پزشکی
89
هانیه داداشی
18.39
 9 دوم
دندان پزشکی
89
دلارا جهری شیجانی
17.31
10
سوم
دندان پزشکی
89
سید محمدعلی میرابوالقاسمی
17.20
 11 چهارم
دندان پزشکی
89
الهام ثابتی
17.06
12
 پنجم دندان پزشکی  89
 زینب فدایی جویباری
17.01
13
 اول دندان پزشکی  90
 آیدا الماسی
18.14
14
 دوم دندان پزشکی  90
 عرفانه امینی
17.98
15
 اول پزشکی
91
 نفیسه تنکابنی
17.03
16
 اول دندان پزشکی  91
 نسترن اعتمادی
17.60
 

برمبنای معدل نیمسال دوم 93-92 و نیمسال اول 94-93

ردیف رتبه رشته ورودی نام و نام خانوادگی معدل
1 اول پزشکی 88 ساناز کلاوری 17.52
2 دوم پزشکی 88 فائزه خوشحال 16.72
3 سوم پزشکی 88 سایه سیاوش مقدم 16.67
4 اول پزشکی 89 امین کنعانی 17.39
5 دوم پزشکی 89 پوریا احمدی 16.65
6 سوم پزشکی 89 یاسمن اصغرنیا 16.56
7 اول پزشکی 90 سیده مریم صدر 16.32
8 دوم پزشکی 90 پویا غلامین نویرسری 16.03
 9 اول پزشکی 91 نفیسه تنکابنی 16.94
10 دوم پزشکی 91 غزاله ایمانی 16.21
 11 سوم پزشکی 91 مهدی مهدیخانی 16.19
12
اول پزشکی 92 سارا احمدی 17.05
13
اول دندان پزشکی  88 نرگس کاکایی 17.64
14
دوم دندان پزشکی  88 علیرضا انصاری 17.23
15
اول دندان پزشکی  89 هانیه داداشی 18.01
16
دوم دندان پزشکی  89  دلارا جهری 17.33
17 اول دندان پزشکی  90 آیدا الماسی 18.25
18 دوم دندان پزشکی  90 عرفانه امینی 18.1
19 سوم دندان پزشکی  90 سید علی سیدمنیر 17.42
20 اول دندان پزشکی  91 نسترن اعتمادی 16.69
21 دوم دندان پزشکی  91 سیده یاسمن موسوی 15.54
22 اول دندان پزشکی  92 آزیتا علام زاده گرجی 18.39
23 دوم دندان پزشکی  92 مهرداد اسلامی 17.15
24 سوم دندان پزشکی  92 آرمین غلامحسین زاده 16.74

 


دفتر استعداد های درخشان دانشکده پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای اهداف و برنامه های این دانشگاه در جهت رشد و هدایت دانشجویان در زمینه های آموزشی و پژوهشی و نیز به منظور حفظ و ارتقای استعداد های برتر و افزایش میزان انگیزه و پویایی دانشجویان فعالیت دارد.

- سمت و سوق دادن فعالیت های دانشجویی در جهت :

-تلاش در جهت آشنایی کامل تمام دانشجویان با آیین نامه های استعدادهای درخشان به منظور کسب امتیازات اموزشی و پژوهشی قابل محاسبه 

- اطلاع رسانی به دانشجویان جهت آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

-تلاش جهت جلب همکاری دانشجویان در پروسه های انجام طرح های تحقیقاتی ، ترجمه کتاب ، آموزش در پژوهش ، ثبت اختراعات ، آموزش مجازی 

- شناسایی دانشجویان مستعدو علاقمند شرکت در المپیادهای دانشجویی

- ارتباط و همکاری موثر با EDC

 
لیست دانشجویان استعدادهای درخشان پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی

طبق بند « ی» آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی 
ویژه استعدادهای درخشان
بند « ی»-1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (حداقل 1 دانشجو) به شرط کسب حداقل معدل 18.5 برای دوره کاردانی، حداقل معدل 18 برای دوره کارشناسی و برای مقاطع بالاتر کسب معدل 17 یا بیشتر در آن سال تحصیلی
 

شرایط عضویت:

کلیه دانشجویان دانشگاه درصورت دارابودن شرایط عضویت در دفتراستعدادهای درخشان براساس آیین نامه های مربوطه (کلیه آیین نامه ها در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موجودمی باشد) به واحد آموزش دانشکده های تابعه یا دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نموده پس از محاسبه امتیازات و درصورت کسب امتیاز لازم به عضویت دفتر درآمده، همچنین کلیه اعضای قبلی دفتر نیز موظف به بروزرسانی اطلاعات خود می باشند.

برمبنای معدل نیمسال دوم 99-98 و نیمسال اول 1400-1399 

برمبنای معدل نیمسال دوم 98-97 و نیمسال اول 99-98 

برمبنای معدل نیمسال دوم 96-97و نیمسال اول 97-98

برمبنای معدل نیمسال دوم 95-96و نیمسال اول 96-97

 برمبنای معدل نیمسال دوم 95-94 و نیمسال اول 96-95

برمبنای معدل نیمسال دوم 94-93 و نیمسال اول 95-94

برمبنای معدل نیمسال دوم 93-92 و نیمسال اول 94-93

برمبنای معدل نیمسال دوم 92-91 و نیمسال اول 93-92

برمبنای معدل نیمسال دوم 91-90 و نیمسال اول 92-91

 

 

 

دانلود آیین نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی

    آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400