فرم های پژوهشی پردیس بین الملل
پ(1): خلاصه اطلاعات پایان نامه جهت ثبت اولیه
پ(2):   فرم ثبت عنوان پایان نامه دکترای عمومی

 

پ(3): پیش نویس طرح تحقیقاتی برای پایان نامه دکترای عمومی
 پ(4):  اطلاعات مربوط به طرح و مجری طرح  
 پ(5):   تایید اصلاحات توسط مدیر گروه و معاون تحقیقات

پ(9): تعیین تاریخ دفاع (در دو نسخه)

پ(13):تائید تکثیر و صحافی
پ(14):تحویل نسخه  های پایان نامه
پ(15):رضایت نامه آگاهانه
پ(16):بررسی کد اخلاق ویژه طرح های کارآزمایی بالینی
مراحل نگارش و تصویب پروپوزال

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 فروردین 1401