تورمجازی
دانشکده
کلینیک

اخبار دانشکده

 به همت پردیس بین الملل برگزار شد

به همت پردیس بین الملل برگزار شد

1400/06/24
استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

استفاده از فرمهای الکترونیک بمنظور انجام امور تحصیلی در شرایط گسترش COVID19

1400/05/12
وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

وبینار فرصتهای حمایت از پژوهشهای علوم پزشکی توسط مؤسسه DFG آلمان با مشارکت مؤسسه نیماد برگزار می شود

1400/05/12
آرشیو
آرشیو
آرشیو