کمیته آموزش کارکنان

تحول اداری فرایندهای کمیته آموزش کارکنان جهت سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقا سطح علمی ، توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای کارکنان برگزار می شود.

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری
رئیس واحد و رئیس کمیته
 2 خانم مهندس شادی موید رضایی
 معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی
 معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر رسول تبری
 معاون تحقیقات و فناوری
 5 خانم فائقه محمودی
کارشناس آموزش پایه پزشکی و دندان پزشکی
 6 خانم پرستو امیدی اسلامی
کارگزین