فرم ارزشیابی دانش آموختگان
12-تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر در موارد زیر برای شما موثر بوده است؟
14- به چه میزان از محیط آموزشی دانشکده پزشکی رشت رضایت داشتید؟
15- به چه میزان از کتابخانه دانشکده رضایت داشتید؟
16- به چه میزان از محیطهای درمانی و بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رضایت داشتید؟
17- به چه میزان از کیفیت آموزشی دروس رضایت داشتید؟
20- به چه میزان از عملکرد اساتید دانشکده در موارد زیر رضایت داشتید؟
22- به چه میزان از محیط آموزشی دانشکده پزشکی رشت در موارد زیر رضایت داشتید؟
25- به چه میزان از عملکرد کارشناسان آموزشی مربوطه رضایت داشتید؟
آخرین بروز رسانی : 16 آذر 1400