آئین نامه های آموزشی دوره دکتری عمومی ( پزشکی و دندانپزشکی)

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه مورخ 96/5/1 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

2  آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه مورخ 96/11/1 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/9/7 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
4 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب چهل و هشتمین جلسه مورخ 91/4/19 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
5 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور و شعب بین الملل
6 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
7 ابلاغیه ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
8 ممنوعیت برگزاری کلاس در محلی غیر از محل اصلی واحدهای بین‌الملل
9 شرایط حذف نمره مردودی یک درس هنگام اخذ مجدد آن درس
10 ممنوعیت انتقال یا میهمانی دانشجویان واحد‌های بین‌الملل به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بالعکس
11 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 7 آذر سال 83)
12 آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هیجدهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 11 خرداد سال 81)
13 بازنگری شرایط شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
14 مصوبه حدنصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
15

نحوه اجرای آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

16 شرایط میهمانی و انتقالی
17 جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی
18

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی (مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20 دی سال 94)

19

استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی (مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 26 مهر سال 94)

20 اصلاحیه تبصره (1) ماده (12) آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی جهت شرکت در آزمون علوم پایه از شهریور ماه 1395
21

مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور در خصوص شرط قبولی در آزمون عملی صلاحیت های بالینی جهت فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی

 22  ضوابط خروج از کشور

 

آئین نامه های آموزشی دوره دکتری عمومی ( پزشکی و دندانپزشکی)

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/3/23 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

2
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/9/7 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب چهل و هشتمین جلسه مورخ 91/4/19 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
4 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور و شعب بین الملل
5 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
6 ابلاغیه ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
7 ممنوعیت برگزاری کلاس در محلی غیر از محل اصلی واحدهای بین‌الملل
8 شرایط حذف نمره مردودی یک درس هنگام اخذ مجدد آن درس
9 ممنوعیت انتقال یا میهمانی دانشجویان واحد‌های بین‌الملل به دانشگاههای علوم پزشکی و بالعکس
10 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 7 آذر  سال 83)
 11 آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هیجدهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 11 خرداد سال 81)
12  بازنگری شرایط شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
13 مصوبه حدنصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
14

نحوه اجرای آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

15 شرایط میهمانی و انتقالی
16 جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی

 

 

 

آئین نامه های آموزشی دوره دکتری عمومی ( پزشکی و دندانپزشکی)

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/3/23 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

2
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/9/7 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب چهل و هشتمین جلسه مورخ 91/4/19 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
4 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور و شعب بین الملل
5 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
6 ابلاغیه ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
7 ممنوعیت برگزاری کلاس در محلی غیر از محل اصلی واحدهای بین‌الملل
8 شرایط حذف نمره مردودی یک درس هنگام اخذ مجدد آن درس
9 ممنوعیت انتقال یا میهمانی دانشجویان واحد‌های بین‌الملل به دانشگاههای علوم پزشکی و بالعکس
10 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 7 آذر  سال 83)
 11 آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هیجدهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 11 خرداد سال 81)
12  بازنگری شرایط شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
13 مصوبه حدنصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
14

نحوه اجرای آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

15 شرایط میهمانی و انتقالی
16 جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی
17

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی (مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20 دی سال 94)

18

استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی (مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 26 مهر سال 94)

19

مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور در خصوص شرط قبولی در آزمون عملی صلاحیت های بالینی جهت فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی

 

 

 

آئین نامه های آموزشی دوره دکتری عمومی ( پزشکی و دندانپزشکی)

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/3/23 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

2
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/9/7 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب چهل و هشتمین جلسه مورخ 91/4/19 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
4 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور و شعب بین الملل
5 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
6 ابلاغیه ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
7 ممنوعیت برگزاری کلاس در محلی غیر از محل اصلی واحدهای بین‌الملل
8 شرایط حذف نمره مردودی یک درس هنگام اخذ مجدد آن درس
9 ممنوعیت انتقال یا میهمانی دانشجویان واحد‌های بین‌الملل به دانشگاههای علوم پزشکی و بالعکس
10 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 7 آذر  سال 83)
 11 آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هیجدهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 11 خرداد سال 81)
12  بازنگری شرایط شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
13 مصوبه حدنصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
14

نحوه اجرای آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

15 شرایط میهمانی و انتقالی
16 جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی
17

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی (مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20 دی سال 94)

18

استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی (مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 26 مهر سال 94)

19 اصلاحیه تبصره (1) ماده (12) آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی جهت شرکت در آزمون علوم پایه از شهریور ماه 1395
 20

مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور در خصوص شرط قبولی در آزمون عملی صلاحیت های بالینی جهت فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی

 

 

آئین نامه های آموزشی دوره دکتری عمومی ( پزشکی و دندانپزشکی)

ردیف نام آیین نامه
1

آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه مورخ 96/5/1 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

2
 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه مورخ 96/11/1 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
3
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه مورخ 83/9/7 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
4
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب چهل و هشتمین جلسه مورخ 91/4/19 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
5 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور و شعب بین الملل
6 آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
7 ابلاغیه ارائه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
8 ممنوعیت برگزاری کلاس در محلی غیر از محل اصلی واحدهای بین‌الملل
9 شرایط حذف نمره مردودی یک درس هنگام اخذ مجدد آن درس
10 ممنوعیت انتقال یا میهمانی دانشجویان واحد‌های بین‌الملل به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بالعکس
11 آئین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 7 آذر سال 83)
12 آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب بیست و هیجدهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مورخ 11 خرداد سال 81)
13 بازنگری شرایط شرکت در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
14 مصوبه حدنصاب نمره قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی
15

نحوه اجرای آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی

16 شرایط میهمانی و انتقالی
17 جبران کمبود میانگین هر یک از مراحل دوره دکتری عمومی پزشکی
18

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی (مصوب شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 20 دی سال 94)

19

استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی (مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 26 مهر سال 94)

20 اصلاحیه تبصره (1) ماده (12) آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی جهت شرکت در آزمون علوم پایه از شهریور ماه 1395
21

مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور در خصوص شرط قبولی در آزمون عملی صلاحیت های بالینی جهت فراغت از تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی

 22  ضوابط خروج از کشور
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400