طرح تکریم ارباب رجوع

هدف از ایجاد این کمیته لزوم بهبود مستمر خدمات رسانی و جلب رضایت مراجعین در نظام اداری که در این واحد هر ماه یکبار برگزار می شود.

اعضای کمیته
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری رئیس واحد و رئیس کمیته
2  خانم مهندس شادی موید رضایی معاون اداری و مالی
3 خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه
4 خانم دکتر منیره آقاجانی نسب
مدیر EDO
5 آقای دکتر رسول تبری
معاون تحقیقات و فناوری
 

آخرین بروز رسانی : 30 آبان 1400