کمیته پژوهش در آموزش

رئیس کمیته

دکترسید مهدی ضیا ضیابری

ریاست دانشکده

دبیر کمیته

دکترمنیره آقاجانی نسب

مدیر توسعه وآموزش پزشکی

اعضای کمیته

مهند س شادی موید رضایی

معاون اداری ومالی

دکترمعصومه فغانی

معاون پایه آموزش پزشکی ودندانپزشکی

دکتررسول تبری

معاون  پژوهشی

دکترحمید نشانداراصل

معاون آموزش بالین دندانپزشکی

آخرین بروز رسانی : 12 اردیبهشت 1401