1-    جلب حمایت و پیگیری در تهیه و تدوین طرح درس Lesson Plan

2-     جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تهیه و تدوین برنامه ­های دوره ­های آموزشی COURS PLAN توسط اعضاء هیات علمی و اجرای آن

3-     همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه­ های جاری آموزشی

4-     مشارکت در برنامه­ ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقیق شیوه­ های نوین آموزشی

5-     بازنگری برنامه­ های موجود

6-     ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه­ های مربوطه

7-      ارزشیابی برنامه­ های آموزشی     

8-     مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

9-      بررسی انطباق برنامه های درسی با نیاز دانش آموختگان

10-      توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab,…)

11-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)

12-      پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

13-      مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس

14-      تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ....)

15-      مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس

16-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی

17-      مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک

19-      مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک های آموزشی

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی :

 

هدف این واحد تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی مطابق باکوریکولوم جدید ابلاغ شده از وزارت متبوع

 

اعضا کمیته :

خانم دکتر معصومه فغانی لنگرودی(هماهنگی با مدیران محترم آموزش علوم پایه: علوم تشریح- فیزیولوژی-بیوشیمی-ژنتیک-ایمنی شناسی-میکروبیولوژی-انگل شناسی-آسیب شناسی)

خانم دکتر منیره آقاجانی نسب(هماهنگی با EDO وکمیته برنامه ریزی دانشکده پزشکی جهت همسان سازی اجرای کوریکولوم جدید در پردیس دانشگاه)

آقای دکتر رسول تبری

خانم مهندس شادی موید رضایی

آئین نامه کمیته برنامه ریزی درسی

 
 
آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400