ردیف

نام اعضاء هیئت علمی

ایمیل

گروه

مدیر گروه

1

دکتر علی مجتهدی

mojtahedi@gums.ac.ir

 

میکروبیولوژی

 

دکتر مجتهدی

2

دکتر راحله شیخی

-

3

دکتر مجتبی هدایتی

mhedayatich@gums.ac.ir

4

دکتر کیهان اشرفی

k_ashrafi@gums.ac.ir

 

انگل شناسی

 

دکتر اشرفی

5

دکتر بیژن مجیدی

majidi-shad@gums.ac.ir

6

دکتر میثم شریف دینی

sharifdini@gums.ac.ir

7

دکتر محمدرضا محمودی

mmahmoudi@gums.ac.ir

8

دکتر محمد شناگری

shenagari@gums.ac.ir

ویروس شناسی

-

9

دکتر فرشید سعادت

saadat@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

-

10

دکتر رضا جعفری شکیب

shakib@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

 

11

دکتر پور غلامی نژاد

pourgholaminejad@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

-

12

دکتر پروین بابایی

p_babaei@gums.ac.ir

 

 

فیزیولوژی

 

 

دکتر پروین بابایی

13

دکتر بهروز خاکپور

khakpour@gums.ac.ir

14

دکتر عادله جعفری

-

15

دکتر محمد رستم پور

rostampour@gums.ac.ir

16

دکتر محمد محسنی مهران

mehran@gums.ac.ir

17

دکتر کامبیز رهام پور

rohampour@gums.ac.ir

18

آقای محمد رضا نورس فرد

norrasfard@gums.ac.ir

19

دکتر ملک مسعود انصار

ansar@gums.ac.ir

 

 

 

 

 

آناتومی

 

 

 

 

 

دکتر گازر

20

دکتر معصومه فغانی

mfaghani@gums.ac.ir

21

دکتر روح ا.. گازر

gazor@gums.ac.ir

22

دکتر فهیمه محمد قاسمی

fghasemi@gums.ac.ir

23

دکتر ابراهیم نصیری

enasiri@gums.ac.ir

24

دکتر آرش زمینی

zaminy_a@gums.ac.ir

25

دکتر محمدهادی بهادری

bahadori@gums.ac.ir

26

خانم فریده حسینی

-

27

دکتر منیره آقاجانی نسب

maghajany@gums.ac.ir

 

بیوشیمی و بیوفیزیک

 

دکتر ابراهیم میرزاجانی

28

دکتر ملک معین انصار

-

29

دکتر علی ابراهیم نیا

ebrahimnia@gums.ac.ir

30

دکتر ابراهیم میرزاجانی

emirzajani@gums.ac.ir

31

دکتر بابک اشرف خانی

babakashrafkhani@gums.ac.ir

 

زبان خارجه

 

مژگان مصباح

32

مژگان مصباح

m_mesbah@gums.ac.ir

33

کیومرث صفوی زاده

-

 

تربیت بدنی

 

____

34

سانیا صداقت کیش

ib.congress@gums.ac.ir

35

رضا نظری

ro_ib@gums.ac.ir

36

دکتر محسن پور محمد

pourmohammad@gums.ac.ir

 

معارف اسلامی

 

دکتر محسن پور محمد

37

علی نوری سعید

alinoorisaeed@gums.ac.ir

38

دکتر محسن زاده

-

39

دکتر فرجودی

-

ادبیات

____

40

دکتر پروانه کشاورز

keshavarz@gums.ac.ir

ژنتیک

____

41

دکتر رسول تبری

rtabari@gums.ac.ir

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

____

42

دکتر محمد آشتیانی نجفی

-

آسیب شناسی

____

43

جعفر پیل افکن

-

روانشناسی

____

44

دکتر سهیل سلطانی پور

soltanipour@gums.ac.ir

 

پزشکی اجتماعی

دکتر محتشم امیری

45

دکتر طلوع حسندخت

tolou.hassaandokht@gums.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400