نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره داخلی

الناز سعیدصبائی 

کارشناس تحلیل گر سیستم

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

217

 

 سعید صادقی

 کارشناس IT

  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 219