نتایج آزمون علوم پایه دندان پزشکی  پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده

تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

12 اسفند 1389

دندان پزشکی 87

18

17

1

-

44/94

11 اسفند 1390

دندان پزشکی88

17

17

-

-

100

10 اسفند 1391

دندان پزشکی89

19

18

-

1

100

15 اسفند 1392

دندان پزشکی90

24

24

-

-

100

14 اسفند 1393

دندان پزشکی91

13

12

1

-

31/92

13 اسفند 1394

دندان پزشکی92

29

27

2

-

1/93

5 اسفند 1395

دندان پزشکی 93

19

18

1

-

73/94

17 اسفند 1396

دندانپزشکی 94

20

20

-

-

100

16 اسفند 1397

دندانپزشکی 95

16

16

-

-

100

 اسفند 1398

(بر اساس سولبق تحصیلی)

دندانپزشکی 96

25

25

-

-

100

15 اسفند 1399

دندانپزشکی 97

16

13

3

-

25/81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج آزمون علوم پایه پزشکی  پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده

تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

17 شهریور 1390

پزشکی 87

14

13

1

-

93

16 شهریور 1391

پزشکی 88

25

22

3

-

88

14 شهریور 1392

پزشکی 89

26

25

1

-

15/96

13 شهریور 1393

پزشکی 90

17

17

-

-

100

12 شهریور 1394

پزشکی 91

23

22

1

-

65/95

11 شهریور 1395

پزشکی 92

33

31

2

-

93/93

2 شهریور 1396

پزشکی 93

32

32

-

-

100

15 شهریور 1397

پزشکی 94

53

53

-

-

100

14 شهریور 1398

پزشکی 95

46

44

2

-

65/95

 اسفند 1398

(بر اساس سولبق تحصیلی)

پزشکی 96

34

34

-

-

100

14 اسفند 1399

پزشکی 97

37

31

6

-

78/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج آزمون پیش کارورزی  پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده

تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

13 شهریور 1393

پزشکی 87

15

14

-

1

100

12 شهریور 1394

پزشکی 88

20

18

2

-

90

11 شهریور 1395

پزشکی 89

22

21

1

-

45/95

2 شهریور 1396

پزشکی 90

16

16

-

-

100

15 شهریور 1397

پزشکی 91

19

18

-

1 لغو آزمون

100

14 شهریور 1398

پزشکی 92

32

27

5

-

37/84

20 شهریور 1399

پزشکی 93

31

28

3

-

32/90

18 شهریور 1400

پزشکی 94

55

51

4

-

72/92

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400