معاون تحقیقات و فناوری : از 23 آبان 1395 تاکنون
 

آقای دکتر رسول تبری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی:  دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک:  rtabari@gums.ac.ir
 
 

 

 معاون تحقیقات و فناوری : از 11 مرداد 1393 تا 23 آبان 1395

خانم زهرا طاهری

مدرک تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان-Phd Candidate 

مرتبه علمی در زمان تصدی:  مربی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پست الکترونیک: zahra_ztt@Yahoo.com
آخرین بروز رسانی : 25 مرداد 1400