معاون آموزش پایه: از تاریخ 11 بهمن ماه 1393 تاکنون

 دکتر معصومه فغانی لنگرودی

تخصص:  دکترای آناتومی(.Ph.D )

مرتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: mfaghani@gums.ac.ir

 

 
 معاون آموزش پایه: از تاریخ 26 اسفند ماه 1391 تا 8 بهمن ماه 1393

 دکتر محسن اسدی نژاد

تخصص:  دکترای فیزیک پزشکی (.Ph.D )

مرتبه علمی در زمان تصدی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: asadinezhad@gums.ac.ir

شناسه آموزشی (CV)  

 معاون آموزشی و پژوهشی: از 17 اسفند 1387 تا 26 اسفند 1391

 دکتر کامبیز فرقان پرست

تخصص: دکتری تخصصی (.Ph.D ) میکروب شناسی

مرتبه علمی در زمان تصدی: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پست الکترونیک: for_parast@gums.ac.ir

شناسه آموزشی (CV) 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400