جهت ارتباط  با تلفن گویا با شماره 44900-013 تماس حاصل فرمایید.

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره داخلی
محبوبه حبیبی کارشناس آموزش پایه - رشته دندان پزشکی  کارشناسی 226

فروغ روستا

 ثمین شاد 

 کارشناس سیستم مدیریت آموزشی (سما) کارشناسی ارشد

44550014

231

کارشناسی ارشد 
معصومه صبحی

کارشناس آموزش پایه - رشته پزشکی

 روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد

223

220 

علی فرزانگان
کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد 243