جهت ارتباط  با تلفن گویا با شماره 44900-013 تماس حاصل فرمایید.

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره داخلی

دکتر هادی رنجزاد

مسئول فنی کلینیک صبح

متخصص پروتز

240

دکتر هادی رنجزاد

مسئول فنی کلینیک ویژه

متخصص پروتز

-

 معصومه صبحی

کارشناس آموزش پایه دندان پزشکی 

کارشناسی

223

ماه بانو امانی

کارشناس آموزش بالین دندان پزشکی

کارشناسی ارشد

267