واحد اداری

جهت ارتباط با واحدهای اداری، لطفاً با شماره های 44553182 -44553183-44550095 و داخلی مربوطه تماس بگیرید.

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

 شماره داخلی

پژمان جمشیدی

  مدیر امور اداری، مسئول دفتر ریاست ، کارشناس امور حقوقی و قراردادها و کارشناس پژوهش

44550081 203-201

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 شماره داخلی

پرستو امیدی

کارگزینی 211
 پرستو امیدی
دبیرخانه   235
  نقلیه 278
  تاسیسات 287
- حفاظت دندانپزشکی 276

 پیمان فدایی

حفاظت فیزیکی 200

جلال جمال قادر

سید سعید موسی زاده

لطیف شهبازی

واحد مالی

نام ونام خانوادگی

سمت

 شماره مستقیم

سیده مریم سجودی

مدیر امور مالی

44540035

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 شماره داخلی

حدیثه فلاح امین حسابداری 207
راحیل پورباقی  اموال 208
مصطفی نژادجعفری انبار 208

سارا قاسمی نژاد

 صندوق دندانپزشکی 290

داود محمدی پور

 درآمد 209

حسن خداجو

علی محمدقدیمی کارپردازی 210

44540036

 پیمان فدایی