راهنمای فرم های دانشجویی(Requirement Guidelines)  :

این فرم ها به منزله عملکرد دانشجو در بخش های مربوط می باشد دانشجو بایستی قبل از شروع کلاس های عملی فرم مربوط به آن واحد را از طریق سایت دانشگاه بین الملل دریافت کرده و در هر جلسه بنا به ضرورت آنرا به امضا استاد مربوط برساند . توجه کنید که برای هر درس فرم جداگانه وجود دارد

 این فرم ها عبارتند از:

   ک-د(1): بخش رادیولوژی

   ک-د(2): بخش جراحی

    ک-د(3): بخش تشخیص

        ک-د(4): بخش ترمیمی

(جهت واحد کلینیک و پری کلینیک)

        ک-د(5): پروتز پارسیل پری کلینیک

     ک-د(6): بخش پروتز کامل (پرکلینیک )

    ک-د(7): بخش پروتز کامل (کلینیک)

     ک-د(8): بخش بیماریهای لثه 

    ک-د(9): پروتز ثابت عملی 1 الف

               ک-د(10): پروتز ثابت عملی 1 ب

    ک-د(11): درمان ریشه پری کلینیک

 ک-د(12): نظریه استاد

 (جهت بخش پارسیل و کامل کلینیک) این فرم باید بعد از تکمیل شدن توسط دانشجو و امضا استاد مربوطه به ورقه امتحان واحد نظری مربوط الصاق گردد .

     ک-د(13): بخش ارتودنسی

         ک-د(14): پروتز پارسیل( کلینیک )

     ک-د(15): بخش اطفال

 
آخرین بروز رسانی : 06 فروردین 1401