فرم های مالی پردیس بین الملل

 
 اعلام وضعیت شهریه و مراحل انجام
م(1): خرید سفته و ضمانت کارمند
م(2): تعهد وثیقه ملکی
Word
م(3): ضمانتنامه بانکی
آخرین بروز رسانی : 06 فروردین 1401