اعضای شورای آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی در سال 1399

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر سیدمهدی ضیاضیابری

2

آقای دکتر حمیدرضا نشاندار اصلی

3

 خانم دکتر معصومه فغانی

4

خانم مهندس شادی موید رضایی

5

آقای دکتر هادی رنجزاد

6

خانم دکتر منیره آقاجانی نسب

7

آقای دکتر ابراهیم نصیری

8

  خانم فریبا ندیم

9

 خانم فروغ روستا

10

خانم ثمین شاد

11

 خانم ماه بانو امانی

12

 خانم سانیا صداقت کیش

13

خانم معصومه صبحی

14

خانم نسرین علیزاده

15

خانم محبوبه حبیبی

 16

 خانم صغری قربان فلاح