معرفی حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

ارزشیابی را می توان به عنوان فرایند تحلیل وکنترل طراحی شده برای تعیین ارتباط وتاثیر فعالیت های مشخص ودرجه کارایی که از طریق آن حاصل می شود، مورد توجه قرار داد. هیات علمی دانشگاه بعنوان یک عامل مهم در نظام آموزشی نقش به سزایی دارند وارزشیابی از کیفیت فعالیت های علمی- آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه بعنوان وظیفه در حوزه کاری مرکز و دفاتر مطالعات تعریف شده است.

باحول وقوه الهی واحد ارزشیابی ونظارت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر لزوم اجرای مستمرو باکیفیت فرایند ارزشیابی فعالیت های جاری یاد گیری ویاددهی مبتنی بر "ملاک ، استناد ،تحت شبکه وکاربر پسند"ودرپی تلاش های مستمر ورایزنی هایی که بیش از دوسال بطول انجامیده است . مجموعه ابزار سنجش عملکرد اساتید عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی را که از دیدگاه های مختلف " دانشجویان ؛مدیران گروه ؛همکاران و....." طراحی ودرجلسه مورخ 11/5/93 که باحضور مدیریت محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ،مسئول واحد ارزشیابی دانشگاه ،اعضای هیئت علمی عضو کارگروه حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه ،مدیران دفاتر توسعه ومسئولین واحد ارزشیابی دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف" اجرایی شدن ومورد استفاده قرار گرفتن ابزار مورد اشاره "از نیمسال اول 94-93درکلیه دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، متعاقب برگزاری دوره های باز آموزی توسط واحد IT حوزه معاونت آموزشی با هدف هماهنگی هرچه بیشتر رابطان وکارکنان واحد های آموزشی مستقردردانشکده های تابعه ومراکز آموزشی درمانی دانشگاه از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه لازم الاجرااعلام گردیده است. برای مشارکت بیشتر دانشجویان سامانه ای در دانشگاه علوم پزشکی گیلان طراحی شده است که دانشجویان در پایان هر ترم از طریق آن به ارزیابی اساتید می پردازند.از مزایای این سامانه مشارکت بیشتر دانشجویان ،تجزیه وتحلیل دقیق وسریع داده ها می باشد.

 
شرکت در امتحانات پایان ترم ، مشاهده نمرات و ثبت نام برای نیمسال بعدی منوط برانجام ارزشیابی درزمان اعلام شده درجدول درج شده درسیستم هم آوا است.  
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400