کمیته خرید

هدف از ایجاد این کمیته برگزاری مناقصه جهت استعلام کالاهای مورد نیاز در حجم بالاست که مبلغ مورد معامله بیش از سقف حد نصاب آیین نامه مالی و معاملاتی باشد و این امر با رعایت صرفه و صلاح با تامین کیفیت مورد نظر، صورت می گیرد.

روش کار:

اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی (ارسال کالاهای مورد درخواست به شرکت های معتبردر فرم های استعلام )

شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت حداکثر سه روزقیمت پیشنهادی خود رادر برگه استعلام پر کرده ودر پاکت دربسته بصورت مهر و مهموم شده به واحد تحویل دهند، تا در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت که با حضور نمایندگان کمیته برگزار می شود بررسی و برنده استعلام  اعلام گردد

 

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1 آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2  آقای دکتر رسول فردمسعود معاون اداری و مالی
3  خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه (حسب مورد موضوع کمیته)
4 آقای دکتر حیدر محمودی چناری مسئول کلینیک دندانپزشکی (حسب مورد موضوع کمیته)
5 آقای عبداله میلانچی رئیس اموراداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
6 خانم سیده مریم سجودی مدیر امور مالی
7 آقای علیرضا پیل علی مسئول حراست
8 آقای سید محمد حسینی کارپرداز