معرفی آزمایشگاه:

این آزمایشگاه در دپارتمان آناتومی واقع در طبقه همکف دانشکده پزشکی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار دارد.

جنین شناسی دانش مطالعه منشا سیر مراحل رشد و نمو یا تکامل فردی و یا تکوینی هر موجود زنده است. علم جنین شناسی کلیه مکانیسم های منظم و مداوم درجات پیشرفتگی را که موجود زنده در سیر مراحل تکامل فردی خود طی می کند جستجو و بررسی می نماید. آزمایشگاه جنین شناسی همانند آزمایشگاه هیستوتکنیک جهت انجام آزمایشهای آموزشی و تحقیقاتی برای کارشناسان و دانشجویان می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه:

  • دستگاه انکوباتور

  • میکروسکوپ

  • ترازوی آزمایشگاهی و سری کامل مواد و محلول های مورد نیاز جهت آزمایش های جنین شناسی است.

 

ساعات کاری آزمایشگاه:

در هر نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه آموزشی مصوب، تعیین می شود.

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 شهریور 1401