امروزه، مدیریت سازمانها بویژه سازمانهای بهداشتی درمانی، به چیزی بیش از برنامه های سـنتی نیاز دارد . مفروضات برنامه ریزی های سنتی پاسخگوی نیازهای در حـال تغییـر و سیـستم هـا ی پیچیـده مدیریت دربخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیست. سازمانهای بهداشتی درمـانی در عـصر امـروز در  مقابـل  رونـدهای در حـال تغییـر در حـوزه هـای جمعیتی ، اقتصادی،  سیاسی و تکنولوژیک در پیرامون خود هستند علاوه بر ایـن تحـولات درونـی ایـن  سازمانها تغییراتی  را در منابع فیزیکی، مالی، انسانی و اطلاعاتی ایجاب کرده است .این روندهای متغیـرپیرامونی و درونی،  همیشه با خود فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و حوزه های بهبودیـا نقـاط ضـعف جدیدی را به همراه دارند .از سوی دیگـر سـازمانهای بهداشـتی  درمـانی بـاعنایت به   محیط درونی و بیرونی خود بایستی دائماً در حال آفرینش و بازسازی باشند. خلق چشم انداز و دیدگاه مطلوب توسط مدیران با   مشارکت کارکنان و گروه های ذیربط ،توافق بر سرمأموریت و یا رسالت سازمان و اعلام ارزشهایی که با رعایت آنها سازمان بتواند مأموریـت خـودرا تحقق بخشیده و به چشم انداز مطلوب در طی برنامه برسد.  دراین  راستا وراستای اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای کمیته تدوین رسالت واهداف واحد پردیس فعالیت خودرا از اردیبهشت ماه1395  براساس شرح وظایف مشروحه ذیل آغاز  نمود:

1- انتخاب اعضای هیئت علمی ،کارکنان ارشد و دانشجویان منتخب جهت مشارکت

2-تهیه پیش نویس شرح وظایف کمیته

3-تشکیل جلسات مستمر با اعضای کمیته

4-تدوین برنامه ریزی استراتژیک 

5-تشکیل تیم مدیریت جهت شناخت سازمان ،شناخت  راهبردی ، شناخت ساختاری،  شناخت  فرایندی  ضروری است.

6-شناسایی عوامل بحرانی ،موفقیت وشایستگی ( قوت ها وضعف ها)

7-شناخت محیط ، تحلیل محیط عمومی، تحلیل  ذینفعان ،تحلیل اسنادبالادستی،(فرصت ها،وتهدیدها)

8-تعیین جهت گیری کلی سازمان (ماموریت چشم انداز وارزش ها)

9-استراتژی کلان(شامل تبیین استراتژی ها،سیاست ها وبرنامه ها،اهداف کوتاه مدت ، میان مدت  و بلند مدت برنامه استراتژی پردیس)

10-مرحله اجرا وارزیابی استراتژی :

الف) بستر سازی براای اجرا:

تعییین ساختارسازمانی

تطبیق  فرهنگ سازمانی سازمانی

بهبود سیستم ها ،فرایندها

مدیریت تغییر وتحول

ب) عملیاتی کردن استرتژی:

تدوین کارت امتیازی متوازن

تدوین برناه های اجرایی

بودجه بندی وتخصیص منابع

  ج) ارزیابی  وپایش :

بررسی مبانی استراتژی

سنجش وعملکرد

پایش عملکرد

عملیات اصلاحی

کمیته تدوین رسالت واهداف

ریاست دانشکده

دکترسید مهدی ضیا ضیابری

رئیس کمیته

کارشناس واحد اعتبار بخشی

ص- قربان فلاح

دبیر کمیته

معاون اداری ومالی

مهند س شادی موید رضایی

اعضای کمیته

معاون پایه آموزش پزشکی

دکترمعصومه فغانی

معاون  پژوهشی

دکتررسول تبری

مدیر EDO واعتبار بخشی

دکترمنیره آقاجانی نسب

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400