کمیته تحول اداری

 

تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیو ه های اطلاعاتی و ... را دنبال می کند.

هدف از ایجاد این کمیته مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و اجرای ساختار اداری می باشد که در این واحد هر ماه یکبار برگزار می شود.

 

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
 2 آقای دکتر رسول فردمسعود  معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی  معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر بابک بخشایش  معاون آموزش بالین پزشکی
 5 آقای دکتر حیدر محمودی چناری مسئول کلینیک دندانپزشکی
 6 آقای عبداله میلانچی رئیس امور اداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
 7 خانم طیبه احمدی تاج مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
 8  خانم دکتر منیره آقاجانی نسب  مسئول EDO
 9 خانم سیده مریم سجودی  مدیر مالی
10  خانم فرحناز حسین زاده  مسئول اعتبار بخشی