کمیته بهبود کیفیت

 

رئیس کمیته

دکتر  ضیابری

ریاست دانشکده

دبیر کمیته

دکتر آقاجانی نسب

مدیر اعتبار بخشی

اعضای کمیته

مهندس موید رضایی

معاون اداری -مالی

دکتر فغانی

معاون آموزش

دکتر تبری

معاون پژوهش

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400