برنامه مرکزمهاتهای بالینی دانشجویان پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بندرانزلی در سال 1399

ردیف

عنوان برنامه

گروه استفاده کنندگان

تعداد شرکت کنندگان

 

تاریخ شروع برنامه

 

طول مدت برنامه

مباحث اصلی آموزش داده شده

نام و نام خانوادگی

مدرس

1

داخلی

دانشجویان پزشکی

60 نفر

9/4/1399

یک روز

ABG – NGT

تپ آسیت

دکتر تاجیک

2

اطفال

دانشجویان پزشکی

60 نفر

15/4/1399

16/4/1399

دو روز

تزریقات –آسپیراسیون سوپرا پو بیک-

احیا نوزاد – L.P اطفال

دکتر پور ابراهیمی

3

ارتوپدی

دانشجویان پزشکی

60 نفر

11/4/1399

18/4/1399

دو روز

گچ گیری - بانداژ

دکتر توکلی

4

جراحی

دانشجویان پزشکی

60 نفر

14/4/1399
17/4/1399

دو روز

کت دان – سوچور

  CVP Lin گذاری

چسب یتوب گذاری

دکترحرفتکار

5

زنان

دانشجویان پزشکی

60نفر

7/4/1399
8/4/1399

دو روز

معاینه مانور لئوبولد معاینه ژنیکولوژی IUP گذاری-معاینه اپی

دکتر حسین زاده
دکتر قناعی

6

اورولوژی

دانشجویان پزشکی

60نفر

11/4/1399

18/4/1399

دو روز

سونداژ زن و مرد

معاینه پروستات

دکتر توکلی

7

بیهوشی

دانشجویان پزشکی

60نفر

11/4/1399

18/4/1399

دو روز

CPRپیشرفته – CPR نیم تنه –لوله گذاری

دکتر توکلی

8

ENT

دانشجویان پزشکی

60 نفر

11/4/1399

18/4/1399

دو روز

تامپون قدامی – خلفی

معاینه سر و گردن

دکتر گل محمدی

 

آخرین بروز رسانی : 03 آذر 1400