برنامه مرکزمهاتهای بالینی دانشجویان پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بندرانزلی در سال 1398

 

ردیف

عنوان برنامه

گروه استفاده کنندگان

تعداد شرکت کنندگان

 

تاریخ شروع برنامه

 

طول مدت برنامه

مباحث اصلی آموزش داده شده

نام و نام خانوادگی

مدرس

1

داخلی

دانشجویان پزشکی

58 نفر

17/4/1398

یک روز

ABG – NGT

تپ آسیت

دکتر پیشگاه هادیان

2

اطفال

دانشجویان پزشکی

58 نفر

19/4/1398

یک روز

تزریقات –آسپیراسیون سوپرا پو بیک-

احیا نوزاد – L.P اطفال

دکتر جمالزاده

3

ارتوپدی

دانشجویان پزشکی

58 نفر

19/4/1398

یک روز

گچ گیری - بانداژ

دکتر وطن دوست

4

جراحی

دانشجویان پزشکی

58 نفر

16/4/1398
18/4/1398

دو روز

کت دان – سوچور

  CVP Lin گذاری

چسب یتوب گذاری

دکترحرفتکار

5

زنان

دانشجویان پزشکی

58 نفر

22/4/1398
23/4/1398

دو روز

معاینه مانور لئوبولد معاینه ژنیکولوژی IUP گذاری-معاینه اپی

دکتر حسین زاده
دکتر کبود مهری

6

اورولوژی

دانشجویان پزشکی

58 نفر

17/4/1398

یک روز

سونداژ زن و مرد

معاینه پروستات

دکتر اردلان اسدالله پور

7

بیهوشی

دانشجویان پزشکی

58 نفر

18/4/1398

یک روز

CPRپیشرفته – CPR نیم تنه –لوله گذاری

دکتر ماهوتی

8

ENT

دانشجویان پزشکی

58 نفر

16/4/1398

یک روز

تامپون قدامی – خلفی

معاینه سر و گردن

دکتر گل محمدی