وظیفه اصلی واحد پژوهش در آموزش، مدیریت روند تصویب، و حمایت از طرح های آموزشی است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشکده ها و دانشگاه، همچنین گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی می باشد، بردارد. از جمله وظایف این واحد می توان به تعیین اولویتهای پژوهشی در زمینه آموزش، به منظور افزایش آگاهى اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکى و نیز انعکاس نظرات اساتید و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیتهاى آموزشى می باشد.

هدف: سیاست گزاری ، سازمان دهی ، ارتقاء، هدایت ونظارت طرح های مرتبط با آموزش پزشکی ودندان پزشکی وترویج فرهنگ پژوهش می باشد. ارتباط مستمر با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه وارائه طرح های آموزشی جهت تصویب وکارشناسی در سامانه ثنا  

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400