ردیف

نام اعضاء هیئت علمی

ایمیل

گروه

مدیر گروه

1

دکتر علی مجتهدی

mojtahedi@gums.ac.ir

میکروبیولوژی

دکتر مجتهدی

2

دکتر راحله شیخی

-

3

دکتر مجتبی هدایتی

mhedayatich@gums.ac.ir

4

دکتر میثم حسن نژاد

meysam.hasannejad@gmail.com

5

دکتر کیهان اشرفی

k_ashrafi@gums.ac.ir

انگل شناسی

دکتر اشرفی

6

دکتر بیژن مجیدی

majidi-shad@gums.ac.ir

7

دکتر میثم شریف دینی

sharifdini@gums.ac.ir

8

دکتر محمدرضا محمودی

mmahmoudi@gums.ac.ir

9

دکتر محمد شناگری

shenagari@gums.ac.ir

ویروس شناسی

-

10

دکتر فرشید سعادت

saadat@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

-

11

دکتر رضا جعفری شکیب

shakib@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

 

12

دکتر پور غلامی نژاد

pourgholaminejad@gums.ac.ir

ایمنی شناسی

-

13

دکتر پروین بابایی

p_babaei@gums.ac.ir

فیزیولوژی

دکتر پروین بابایی

14

دکتر بهروز خاکپور

khakpour@gums.ac.ir

15

دکتر عادله جعفری

jafari.adele@gmail.com

16

دکتر محمد رستم پور

rostampour@gums.ac.ir

17

دکتر محمد محسنی مهران

mehran@gums.ac.ir

18

دکتر کامبیز رهام پور

rohampour@gums.ac.ir

19

آقای محمد رضا نورس فرد

norrasfard@gums.ac.ir

20

دکتر ملک مسعود انصار

ansar@gums.ac.ir

آناتومی

دکتر گازر

21

دکتر معصومه فغانی

mfaghani@gums.ac.ir

22

دکتر روح ا.. گازر

gazor@gums.ac.ir

23

دکتر فهیمه محمد قاسمی

fghasemi@gums.ac.ir

24

دکتر ابراهیم نصیری

enasiri@gums.ac.ir

25

دکتر آرش زمینی

zaminy_a@gums.ac.ir

26

دکتر محمدهادی بهادری

bahadori@gums.ac.ir

27

 فریده حسینی

-

28

دکتر منیره آقاجانی نسب

maghajany@gums.ac.ir

بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر ابراهیم میرزاجانی

29

دکتر ملک معین انصار

-

30

دکتر علی ابراهیم نیا

ebrahimnia@gums.ac.ir

31

دکتر ابراهیم میرزاجانی

emirzajani@gums.ac.ir

32

دکتر پورزرتشت

 

 

33

 بابک اشرف خانی

babakashrafkhani@gums.ac.ir

زبان خارجه

 

34

دکتر تیمور رحمتی

 

 

35

سانیا صداقت کیش

ib.congress@gums.ac.ir

   

36

رضا نظری

ro_ib@gums.ac.ir

37

دکتر محسن پور محمد

pourmohammad@gums.ac.ir

معارف اسلامی

دکتر جناتی

38

علی نوری سعید

alinoorisaeed@gums.ac.ir

39

دکتر محسن زاده

-

40

دکتر فرجودی

-

ادبیات

____

41

دکتر پروانه کشاورز

keshavarz@gums.ac.ir

ژنتیک

____

42

دکتر رسول تبری

rtabari@gums.ac.ir

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

____

43

دکتر محمد آشتیانی نجفی

-

آسیب شناسی

دکتر آشتیانی

44

دکتر حاجی زاده

 

45

دکتر تیموری

-

روانشناسی

____

46

دکتر سهیل سلطانی پور

soltanipour@gums.ac.ir

پزشکی اجتماعی

دکتر محتشم امیری

47

دکتر طلوع حسندخت

tolou.hassaandokht@gums.ac.ir

48

دکتر نقی پور

 

آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400