اعضای شورای پژوهشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی

 در سال 1400

 

1.      آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری

2.      آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری

3.      آقای دکتر رسول تبری     

4.      آقای دکترحمید نشاندار اصلی 

5.      خانم دکتر معصومه فغانی

      6.      خانم دکتر منیره آقاجانی نسب  

7.   خانم دکتر زهرا عطرکارروشن

8.      آقای دکتر سهیل سلطانی پور

9.       آقای دکتر هادی رنجزاد 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400