اعتبار بخشی موسسه ای:

اعتبار بخشی از رویکردهای علم ارزشیابی و در راستای بهبود و تضمین کیفیت موسسات آموزشی است. در این فرایند موسسه آموزشی کوششی داوطلبانه را برای رسیدن به استانداردهای مورد نظر و تدوین شده یک مجموعه اعتبار بخشی خارجی انجام می دهد و به واسطه ارزیابی بیرونی و انجام اقدامات اصلاحی سعی در رسیدن به استانداردهای مورد نظر دارد. با آغاز طرح تحول درآموزش علوم پزشکی اعتبار بخشی موسسات آموزش عالی بعنوان یکی از محورهای این برنامه مطرح گردیده است.

استانداردهای نهایی اعتباربخشی موسسه ای99

آخرین بروز رسانی : 12 اردیبهشت 1401