اعتباربخشی برنامه آموزش دوره پزشکی ودندانپزشکی عمومی :

 

اعتباربخشی برنامه ای با ماهیت ارزشیابی بیرونی خود در دسته ارزشیابی بر اساس موقعیت ارزشیابی کنندگان قرار می گیرد.

در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آموزش دوره پزشکی و دندانپزشکی  عمومی  در ﻳﻚ دانشگاه علوم پزشکی ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ روی ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ  ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ورودی ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  برنامه آموزش دوره پزشکی و دندانپزشکی عمومی ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻗﺪرت اداری آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﻣﻲدارد.

سنجه های اعتباربخشی دندانپزشکی اردیبهشت 1400

استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی پزشکی پردیس 99

 

 

آخرین بروز رسانی : 12 اردیبهشت 1401