اساتید مشاور دانشجویان رشته پزشکی در نیمسال دوم 1400-1399مسئول اساتید مشاور: آقای دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز و ساعت مشاوره با دانشجویان

1

 

 

2

 

 

3

 

 

خانم دکتر پروین بابایی(پزشکی ورودی 98- 15 نفر)

 

 

آقای محمدرضا نورس فرد(پزشکی ورودی 98- 16 نفر)

 

 

آقای دکتر محمد رستم پور(پزشکی ورودی 98- 16 نفر)

یکشنبه 12- 10

 

 

شنبه 12- 10

 

 

یکشنبه 12- 10

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

آقای دکتر کیهان اشرفی (آقایان پزشکی ورودی 99- 10 نفر)

 

 

خانم دکتر منیره آقاجانی نسب (پزشکی ورودی 99- 25 نفر)

 

 

آقای دکتر کامبیز رهام پور (پزشکی ورودی 99- 12 نفر)

 

 

آقای دکتر بهروز خاکپور (پزشکی ورودی 99- 12 نفر)

 

 

یک روز کامل در ماه با هماهنگی قبلی

 

 

دوشنبه 12- 10

 

 

یکشنبه 14- 12

 

 

یکشنبه 12- 10