اساتید مشاور دانشجویان رشته دندانپزشکی در نیمسال دوم 1400-1399مسئول اساتید مشاور: آقای دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز و ساعت مشاوره با دانشجویان

1

 

 

آقای دکتر اشکان سالاری (دندانپزشکی ورودی 97- 19 نفر)

 

 

دوشنبه 12- 10

2

 

 

3

 

 

خانم دکتر فرشته ناصرعلوی (دندانپزشکی ورودی 94- 12 نفر)

 

 

 

خانم دکتر مریم السادات بصیرت (دندانپزشکی ورودی 94- 12 نفر)

 

 

سه شنبه 11- 9

 

 

شنبه 13- 11

 

4

 

 

 

آقای دکتر هادی رنجزاد (دندانپزشکی ورودی 95- 17 نفر)

 

 

یکشنبه 13- 11

5

 

 

آقای دکتر حمید نشاندار(دندانپزشکی ورودی 96- 24 نفر)

 

 

چهارشنبه 12- 10

 

6

 

 

 

7

 

 

 

آقای دکتر آرش زمینی ( دندان پزشکی 98- 14 نفر)

 

 

 

آقای دکتر رضا جعفری شکیب ( دندان پزشکی 98- 11 نفر)

 

 

 

دوشنبه 12- 10

 

 

یکشنبه 12- 10

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

خانم دکتر معصومه فغانی (  دندان پزشکی ورودی 99- 28 نفر)

 

 

 

خانم دکتر زهرا عطرکارروشن (دندان پزشکی ورودی 99- 15 نفر)

 

 

چهارشنبه 12- 10

 

 

 

یکشنبه 10- 8