ارزیابی بعنوان یک تسهیل کننده برای پرکردن خلاء ها و شکاف های آموزشی تلقی می شود که از طریق تشویق دانشجویان به مطالعه و مشارکت بیشتر در فرصتهای آموزشی در دسترس، تحقق می یابد.

  

نحوه ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان در واحد بین الملل:

یکی از مهمترین وظایف EDO در واحد بین الملل ارزیابی تحصیلی دانشجویان است که اجرای آن می‌تواند در پیشرفت وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارتقای رتبه دانشگاهی واحد بین الملل موثر واقع شود.

  • انواع روش های ارزیابی انجام شده توسط EDO واحد بین الملل:


1-ارزیابی معدل کل دانشجویان

روند انجام ارزیابی :دریافت گراف تحصیلی دانشجویان از نرم افزار سما و استخراج درصد معدل بالای 17-بالای 15-بین15 و 12- و در نهایت مشروطی در هر نیمسال

2-ارزیابی افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

روند انجام ارزیابی :استخراج لیستی از دانشجویان با افت و یا پیشرفت تحصیلی با احتساب کاهش یا افزایش معدل دانشجو به میزان 2 نمره در هرنیمسال

3-ارزیابی 3 رتبه اول هر ترم به تفکیک سال ورود

روند انجام ارزیابی : استخراج 3 رتبه اول هر ورودی در هر نیمسال و مقایسه معدل کل کلاس با معدل 3 رتبه اول برای انجام کارشناسی در خصوص بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان

4-ارزیابی دروس افتاده در هر نیمسال

روند انجام ارزیابی: محاسبه تعداد دانشجویان مردودی در دروس مختلف در هر نیمسال

ارزیابی روند نمره ها در گروههای آموزشی به تفکیک رشته – ورودی

گزارشات مربوطه به صورت ادواری به مسئولین وگروههای آموزشی ارائه می گرددواقدامات مقتضی برنامه ریزی می گردد.

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400