- برنامه ‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص اجرای محور آموزش در سنجه‌ های  اعتبار بخشی دانشگاه

- اجرای نیاز سنجی آموزشی از اساتید و دانشجویان ، و تاثیر آن در سیاست های علمی دانشگاه.

- برنامه‌ ریزی، تدوین و تهیه امکانات مورد نیاز جهت برگزاری کارگاه ها، برنامه‌ ها، و دوره‌ های آموزشی و پژوهشی.

-  بررسی شاخص ‌های آموزشی و مقایسه آن با استانداردهای موجود و  برنامه ‌ریزی جهت رفع نارسایی ‌ها.

- نظارت بر اجرای درست دستورالعمل ‌های ابلاغ شده از معاونت آموزشی دانشگاه

-  جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نیازهای آموزشی گروهها و انعکاس آن به مراجع ذیربط

  -  بررسی و اظهار نظر در مورد احتیاجات مالی و اعتبارات لازم برای گروه های آموزشی

- ارزشیابی کار و فعالیت های اعضاء هیئت علمی و کوشش در رفع مشکلات و موانع کار و تهیه گزارش لازم در این زمینه

-  انعکاس و فراهم نمودن موجبات تأمین رفاه دانشجویان

- درخواست، پیگیری و تهیه و تحویل وسایل آموزشی و کمک آموزشی.

- همکاری در بررسی مشکلات مربوط به امور آموزشی  از نظر کادر آموزشی، اجرای برنامه ‌ها، آئین ‌نامه و مقررات آموزشی.

آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400