تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی

کل

انتقالی

میهمان

پسر

دختر

رشته

ورودی

پسر

دختر

2

1

-

-

1

-

پ90

6

2

-

-

3

1

پ91

31

1

3

-

11

17

پ92

42

1

1

4

11

24

پ93

62

-

1

6

26

31

پ94

48

2

1

3

17

25

پ95

46

 1

-

 2

 20

26

پ96

52

 -

1

 2

 25

 27

پ97

49

 -

 4

 1

 18

 26

  پ98

59

 2

 8

 -

 19

 30

  پ99