تعداد دانشجویان دندانپزشکی شاغل به تحصیل پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی

مجموع

انتقالی

پسر

دختر

دانشجویان رشته

پسر

دختر

1

-

-

-

1

دندانپزشکی90

4

1

1

2

2

دندانپزشکی91

4

-

-

2

2

دندانپزشکی92

7

-

3

3

4

دندانپزشکی93

22

1

-

8

14

دندانپزشکی94

18

-

1

5

13

دندانپزشکی95

24

3

-

12

12

دندانپزشکی96

20

4

4

6

14

دندانپزشکی97

2

-

-

2

-

دندانپزشکی تکمیلی

32

-

-

9

23

دندانپزشکی ملی

آخرین بروز رسانی : 22 آذر 1400