تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی

 

 

کل

انتقالی

میهمان

پسر

دختر

رشته

ورودی

پسر

دختر

 

-

-

-

-

-

دندان87

 

-

1

-

1

1

دندان88

 

-

-

-

1

-

دندان89

 

-

-

2

-

2

دندان90

 

4

3

1

2

9

دندان91

 

4

3

-

14

15

دندان92

 

1

4

-

7

14

دندان93

 

1

-

2

10

13

دندان94

 

1

-

-

6

12

دندان95

 

-

3

-

14

8

دندان96

 

3

4

-

4

8

دندان97

29

 5

 5

 -

 10

 9

  دندان98 

43

 8

 16

 -

 5

 14

  دندان99