رئیس واحد بین الملل
 رئیس واحد: از 27 خرداد 1398 تا کنون

 دکتر سید مهدی ضیا ضیابری

تخصص: طب اورژانس

 
  رئیس واحد: از تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1393 تا 26 خرداد 1398

 دکتر مرتضی رهبر طارمسری

تخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 پست الکترونیک: Rahbar_m46@yahoo.com