دروس مجازی رشته پزشکی

آناتومی (جلسه اول) خانم دکتر معصومه فغانی  تاریخ برگزاری 99.06.15 ساعت 12-10

آناتومی (جلسه دوم) خانم دکتر معصومه فغانی  تاریخ برگزاری 99.06.17 ساعت 14-12 

انگل شناسی(جلسه اول) آقای دکتر محمودی  تاریخ برگزاری 99.06.19 ساعت 13-9 

فارسی (جلسه اول) خانم دکتر فرجودی  تاریخ برگزاری 99.06.18 ساعت 15-13  

فارسی (جلسه دوم) خانم دکتر فرجودی  تاریخ برگزاری 99.07.08 ساعت 15-13 

انگل شناسی(جلسه دوم) آقای دکتر محمودی  تاریخ برگزاری 99.06.26

فیزیولوژی  آقای دکتر رستم پور . تاریخ برگزاری 99.07.07  

انگل شناسی .آقای دکتر کیهان اشرفی ( مبحث توکسوپلاسموز) (مبحث مالاریاتاریخ برگزاری 99.07.09  

انگل شناسی .آقای دکتر کیهان اشرفی ( پارت اول) ( پارت دومتاریخ برگزاری 99.07.16    

 


 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400