طرح تکریم ارباب رجوع

هدف از ایجاد این کمیته لزوم بهبود مستمر خدمات رسانی و جلب رضایت مراجعین در نظام اداری که در این واحد هر ماه یکبار برگزار می شود.

اعضای کمیته
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر مرتضی رهبر طارمسری رئیس واحد و رئیس کمیته
2 آقای دکتر رسول فردمسعود معاون اداری و مالی
3 خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه
4 آقای دکتر بابک بخشایش معاون آموزش بالین پزشکی
5 آقای دکتر حیدر محمودی مسئول کلینیک دندانپزشکی
6 آقای عبداله میلانچی رئیس امور اداری و رسیدگی به پروژه های عمرانی
7 خانم طیبه احمدی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
8 خانم سیده مریم سجودی مدیر مالی