1. نظارت مستمر بر همکاری با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت ارزیابی اولیه سوالات امتحانی
  2. ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاری امتحانات
  3. بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیری نظرات دانشجویان
  4. دریافت نتایج آنالیز آزمونها و استخراج گزارش تحلیلی برای مشخص نمودن درجه دشواری و تمیز سوالات جهت تشکیل بانک سوالات امتحانی
  5. ارائه بازخورد نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون
  6. راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهای ارزشیابی (ورودی- تکوینی- پایانی) در دروس تئوری، عملی ،کارآموزی و کارگاهی
  7. تنظیم مقررات برگزاری بهینه جلسات آزمون
آخرین بروز رسانی : 23 آذر 1400