لیست گروه های آموزشی و اساتید مدعو

پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیمارستان شهید بهشتی انزلی

ردیف

گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی

EMAIL

 1

 

عفونی

 دکترعزت حصنی

 

2

دکترسمیه هادی پور

-

3

اطفال

دکتر سیامک دیوشلی

-

4

دکتر مریم جمالزاده

jamalzadeh@gums.ac.ir

5

دکتر علیرضا مجیدی

-

6

دکتر محمدرسول زمانی

-

7

دکتر هادی جعفری

-

8

دکتر کاملا صادقیان مهر

-

9

دکتر کاوه خردمند

-

10

دکتر احیا زری دوست

-

 

لیست گروه های آموزشی و اساتید مدعو پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-انزلی

در مقطع بالین پزشکی